Zakat Maal

WILAYAH : NASIONAL,
Pengertian Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak.

Zakat Maal berasal bahasa Arab: الزكاة المال; atau zakah māl yang diartikan sebagai upaya untuk mensucikan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Zakat maal ini juga mengajarkan manusia untuk melakukan amal kebaikan.

Zakat maal menjadi wajib ketika harta seserorang telah memenuhi ketentuan nishob dan sudah mencapai satu tahun.

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." QS. Al-Baqarah : 267

Cara Menghitung Zakat Maal / Harta Kekayaan

Zakat Maal = 2,5% x Jumlah Harta Yang Tersimpan Selama 1 Tahun (tabungan dan investasi)

Menghitung Nisab Zakat Mal = 85 x harga emas pasaran per gram

Contoh Perhitungan Dalam Zakat Mal Harta:

Ibu Aesyah memiliki tabungan di Bank senilai 100 juta rupiah, deposito sebesar 200 juta rupiah, rumah kedua yang dikontrakkan senilai 500 juta rupiah dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yaitu 1 milyar rupiah. Semua harta sudah dimiliki sejak satu tahun yang lalu.

Jadi apabila harga 1 gram emas sebesar Rp 250.000 maka batas nisab zakat maal adalah Rp 21.250.000. Karena harta Ibu Aesyah lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat mal sebesar Rp. 1 milyar x 2,5% = 25 juta rupiah per tahun.
Tidak ditemukan hasil

Admin

Created May 22, 2018 NASIONAL

Campaign Tidak Terbatas

Rp.91,301,705 dari Rp.1,000,000,000 kebutuhan dana

9% Terkumpul by 23 Donasi Zakat